Recipes: Entrée

Vegetable Pot Pie with Teff Crust

Vegetable Pot Pie with Teff Crust

Gluten-free pasta dough

Gluten Free Pasta Dough

Vegan Mexican Chili

Vegan Mexican Chili

Roasted Squash, Teff Grain & Kale Salad

Roasted Squash, Teff Grain & Kale Salad

Teff Paella

Fall Veggie Paella

Fried Chicken + All-Purpose Breading Recipe

Fried Chicken + All-Purpose Breading Recipe

Teff Taco Meat

Vegan Taco Meat

Teff Buddha Bowl

Teff Buddha Bowl

Savory Teff Cakes

Savory Teff Cakes with Garlicky Chard & Fresh Tomato Relish

Teff Roti

Teff Roti